Vedtægter

Vedtægter

Københavns Astronomiske Forening (KAF)

Vedtægter

 1. Foreningens navn er KØBENHAVNS ASTRONOMISKE FORENING.

  Dens hjemsted og værneting er København.

  Foreningens formål er at samle astronomisk interesserede.

  Foreningens arbejdsområde er alle former for amatørastronomi. Foreningen har teleskoper, der kan benyttes af medlemmerne. Foreningen afholder også arrangementer for publikum, hvor aktuelle observationer af astronomiske fænomener er udgangspunktet. Foreningen tilstræber en høj grad af social aktivitet. Foreningen arbejder aktivt for bevarelse af den mørke stjernehimmel.

 2. Nye medlemmer betaler kontingent ved indmeldelsen, for det løbende regnskabsår, uanset indmeldelsestidspunktet. Hvis et medlem trods rykker ikke betaler sit kontingent, betragtes medlemmet som udmeldt.
 3. På foreningens ordinære generalforsamling fastsættes kontingentets størrelse for det indeværende regnskabsår. Kontingentet skal være betalt senest to måneder efter kontingentet er blevet vedtaget på en generalforsamling.

  Foreningens midler kan anbringes som indskud i danske banker, sparekasser samt postgiro. Højst 20 % af foreningens aktivmasse må være anbragt i et enkelt aktiv, med mindre dette aktiv har direkte relation til foreningens formål.

  Foreningens regnskabsår er 1/07-30/06.

 4. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

  Generalforsamlinger indkaldes med 30 dages varsel ved udsendelse af E-mail brev til det enkelte medlem med angivelse af dagsorden. Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år i oktober måned. Alle generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn.

 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på foranledning af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/4 af medlemmerne forlanger det.
 6. Den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst:
  1. Valg af dirigent, samt to stemmetællere.
  2. Formandens beretning. Behandling af indkomne forslag.
  3. Forelæggelse af årsregnskab med revisonspåtegning samt fremlæggelse af budget.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Formand og næstformand vælges for to år ad gangen, de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et år. Valget af formand skal ske i et år, hvor næstformanden ikke tillige er på valg.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år ad gangen.
  7. Eventuelt. Punkter der behandles under eventuelt kan ikke være genstand for afstemning.
 7. På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 8. Alle beslutninger på generalforsamlingen kan vedtages med simpelt stemmeflertal, bortset fra beslutning om ændring af lovene og om opløsning af foreningen, idet der til disse beslutninger kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Et forslag, der har været til behandling på en generalforsamling, kan ikke gøres til genstand for behandling på en ny generalforsamling, før der er gået mindst seks måneder efter at forslaget har været til afstemning.

  Forslag der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen og af bestyrelsen være udsendt til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

 9. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af fem til otte personer fra foreningen, der vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden og næstformanden vælges for to år ad gangen, de øvrige medlemmer for et år. I lige år er formanden på valg, medens næstformanden er på valg i ulige år. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. I tilfælde af vakance i bestyrelsen i årets løb, supplerer bestyrelsen sig selv.

  Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

 10. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer af bestyrelsen er til stede, og der er givet meddelelse med mindst 14 dages varsel.
 11. Alle beslutninger ud over daglig drift hører under paragraf 10.
 12. Foreningen kan opløses på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling jfr. paragraf 8. I tilfælde af opløsning skal foreningens aktiver overgå til en offentlig eller privat institution, der er anmeldt til Erhvervs og Selskabsstyrelsen eller foreningsregistret, og som har en del af sit formål udbredelse af kendskab til astronomi og rumfart, alt efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 7. december 1978 og justeret på efterfølgende generalforsamlinger, senest den 06. oktober 2005. Endvidere ændret på generalfor-samlingen 10. oktober 2013

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.